Vikten av miljöteknik

Som namnet redan avslöjar, så handlar miljöteknik om att hitta hållbara lösningar för de mängder av produktionsföretag som tillverkar produkter eller levererar tjänster. Detta är ett mycket brett begrepp och kan omfatta allt från industriprocesser till stora vindkraftverk. Det är inte bara processen i sig som man lägger under ordet miljöteknik utan även alla redskap och verktyg som behövs för att återvinna, tillverka och avlasta. Fler och fler företag inser att både deras egen personal och deras kunder efterfrågar just miljöteknik eller Clean Tech som det så fint kallas.

Allteftersom branschen växer och fler vill ha med den delen i sitt företag, ökar också efterfrågan på miljöingenjörer. Det blir således en snöbollseffekt som gynnar både enskilda personer och samhället i stort.

Några exempel

Ett mycket typiskt exempel på miljöteknik är solcellerna som fler och fler hushåll och företag använder sig av för att minska energiförbrukningen och alstra ström på ett hållbart sätt.

Idag får dessutom företag en bonus av regeringen om man använder sig av solceller.

Energieffektivisering är för övrigt ett hett diskussionsämne i dagens samhälle och man testar hela tiden nya metoder för att värma upp hus, minska elkostnaderna och minska svinnet.

Prognosstyrning är ett annat exempel som räknas till miljötekniken. Man började med det redan i slutet av 80-talet men har idag mer omfattande metoder. Prognosstyrning innebär att man värmer upp en byggnad eller fastighet genom att hela tiden titta på lokala väderprognoser och på så sätt beräknar hur mycket energi det går åt under dagen. Det är mycket som ingår i denna beräkning så som temperaturer, vindstyrka och riktning samt insolation. Vad man gör är att kombinera byggnadsfysiken med vädrets makter och sedan måste man givetvis använda sig av prognosmottagare och GSM-nätverk som räknar ut hur mycket energi som byggnaden ska ta emot.

Nyare metoder som även mäter luftfuktighet och temperaturer med extra hög noggrannhet, har börjat användas mer och mer för en ännu mer detaljerad prognos. Dessa verktyg kallas klimatloggers.