Den hållbara utvecklingen

Detta är ett begrepp som vi har lyssnat till sedan en tid tillbaka nu. Den hållbara utvecklingen är något som fler och fler företag ägnar sig åt. Men vad betyder det?

Den hållbara utvecklingen

När allt kommer omkring är det egentligen inte speciellt svårt att förstå den hållbara utvecklingen. Det innebär helt enkelt att miljön, ekonomin och den sociala biten ska ha en bra balans och att den ena inte får ta för mycket av den andra. På så sätt knyts dessa tre aspekter samman och bildar en hållbar utveckling. Tanken är också att eftersom man inte utnyttjar den ena delen mer än den andra, påverkas inte den nästkommande generationen av skadorna som kan orsakas på miljön eller klimatet i övrigt. Många forskare menar att man ska sträva efter tillväxt men göra det inom vissa ramar inom vart och ett av de tre delarna: ekonomin, miljön och den sociala aspekten.

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – En hållbar utveckling

När man främjar tillväxten vill man att jordens resurser inte ska lida i onödan, d.v.s. att ekosystemens produktionsförmåga skall bevaras för kommande generationer utan att ha negativ effekt på hälsan eller miljön.

  • Den sociala hållbarheten behandlar förmågan att sträva mot ett samhälle där socialt ansvarstagande och människans rättigheter står i fokus.
  • Den ekonomiska hållbarheten, som kan vara lite knepig att komma underfund med ibland, handlar om att alla människor på vår planet ska kunna leva drägligt utan fattigdom och nedsmutsade omgivningar. Konsumtion skall ske till viss del för att gynna folken och länderna men den skall inte överdrivas så att folk blir utnyttjade och deras hälsa blir försvagad.
  • Hållbarheten som handlar om miljön ger en tämligen enkel redogörelse. Man bör hushålla med både jordens resurser samt de mänskliga resurserna för att bana väg för framtiden.

Naturligtvis måste man alltid offra vissa delar när man sysslar med hållbar utveckling, men det gäller att hela tiden hitta balansen. Detta är en essentiell fråga som de flesta företag idag inser vikten av att söka svar på.